Energi

Store Norske er og har vært et energiselskap i over hundre år. Nå tar vi en lederrolle i omstillingen og utviklingen av energisystemer i arktiske strøk.

Vi samarbeider med de beste aktørene for å utvikle energisystemer for Arktis

Til toppen

Store Norske ønsker å utvikle Longyearbyen til et kompetansesenter for fornybar energi i Arktis. Vi har tatt et viktig steg i denne retning gjennom et trepartssamarbeid med Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) og Svalbard Energi AS (SEAS).

Energiomstillingen i Longyearbyen gir en unik mulighet til å bygge lokal kompetanse og arbeidsplasser. Sammen med våre partnere vil vi:

  • Tiltrekke oss kompetente miljøer og arbeidskraft til Longyearbyen.
  • Tilrettelegge og gjennomføre forsknings- og utviklingsaktiviteter (FoU)
  • Planlegge og gjennomføre ulike testaktiviteter

Store Norske er også prosjektleder og partner i en rekke ulike samarbeidsprosjekter innen energi:

Zero Emission Energy Systems for the Arctic (ZEESA)

ZEESA er et spennende forskningsprosjekt som vil gi oss verdifull kunnskap om hvordan vi kan utvikle integrerte fornybare energisystemer for krevende arktiske forhold. Prosjektet har som mål å erstatte fossilbasert kraftproduksjon med løsninger basert på 100 prosent fornybar energi.

Store Norske Energi er stolte av å være en del av prosjektet, og vi anser ZEESA som en viktig brikke for å sikre en grønn og bærekraftig energiforsyning på Svalbard.

Gjennom ZEESA vil vi utvikle kunnskapen som skal til for å designe og drifte fornybare energisystemer som både er driftssikre og kostnadseffektive under de særegne, arktiske forholdene. Dette gjelder både tilpasninger av fornybarteknologier til vårt kalde klima, samt integrerte løsninger som kombinerer strøm og varme. ZEESA vil også bidra med sosialfaglig kunnskap som er viktig for å sikre at ny teknologi blir akseptert og ønsket velkommen av lokalsamfunnet.

FME NorthWind

Forskningssenteret for miljøvennlig energi (FME) NorthWind skal bidra til lønnsom utvikling av havvind og vindkraft. Det er et partnerskap mellom NTNU og SINTEF, og Store Norske er en av næringslivspartnerne i samarbeidet.

NorthWind skal bidra til lønnsom norsk eksportindustri innen havvind, nye grønne jobber, og vindkraft som respekterer natur og mennesker.

Prosjektet ledes av SINTEF sammen med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges Geotekniske institutt (NGI), Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Universitetet i Oslo (UiO). Norges Forskningsråd støtter prosjektet med til sammen NOK 120 millioner over åtte år.

Geotermi

Store Norske jobber aktivt med å finne løsninger som kan bidra til energiforsyningen av Svalbards bosetninger gjennom bruk av dype geotermiske systemer – også kalt bergvarme.

Allerede i 2013 stod Store Norske i spissen av et prosjekt for å kartlegge Svalbards dype geotermiske potensiale. Det toårige prosjektet fikk støtte av Norges Forskningsråd og var bredt sammensatt med deltakelse fra forskningsinstitusjoner, akademia og industri, med CMR (nå NORCE) og NORSAR som hovedsamarbeidspartnere. Datagrunnlaget som ble skapt i dette prosjektet viste at jordskorpen er betydelig varmere på Svalbard enn på fastlands-Norge, og at det derfor finnes gode grunner til å gå videre med utredning av geotermiske prosjekter.

I 2021 startet vi et samarbeidsprosjekt med GTML og UNIS som tok for seg energiforsyningen av et skolebygget til Svalbard Folkehøgskole som Store Norske skulle bygge med dype geotermibrønner. Prosjektet fikk støtte av Enova og Longyearbyen lokalstyre ble med som observatør. Prosjektet konkluderte med at 13 brønner med en dybde av 1600 meter og med hjelp av en varmepumpe, vil være nok til å produsere grunnlasten i Longyearbyens varmeforsyning, og at dette er økonomisk konkurransedyktig med andre energiformer. På grunn av Svalbards spesielle geologi krever boringen av slike brønner en borerigg av typen som også brukes til oljeleting.

Siden 2022 har Store Norske jobbet i et prosjekt som har målet å forsyne hele Longyearbyen med geotermisk energi uten bruk av varmepumpe. Prosjektet er støttet av forskningsrådet med Reelwell, IFE, OMV, Halliburton og Petro Well Services som samarbeidspartnere. Konsepter viser at det er mulig å forsyne Longyearbyen med fornybar geotermisk varme gjennom dype bergvarmesonder, og at det kan i tillegg være mulig å produsere strøm fra brønnene.

Så langt har det ikke blitt boret etter geotermisk energi på Svalbard, og prosjektene er på konseptstadiet. Takket være et godt datagrunnlag fra blant annet forskning i regi av UNIS, tidligere oljeleting og Store Norskes lange arktiske erfaring har vi et godt bilde av muligheter, risiko og kostnader. Dersom et slikt system harmoniserer med de andre fremtidige energikildene i Longyearbyen, kan geotermisk energi utgjøre en viktig del av fremtidens energimiks i vår by.