Organisasjon

Etiske retningslinjer for Store Norske

Til toppen

Det stilles stadig oftere krav til Store Norske som god samfunnsaktør. Dette er en rolle som krever mer enn gode økonomiske og driftsmessige resultater. For å sikre en enhetlig og profesjonell opptreden er det utarbeidet etiske retningslinjer som gjelder for alle medarbeidere og styremedlemmer i Store Norske og datterselskap.

Gjennom sine innkjøps- og anskaffelsesrutiner stiller Store Norske krav til at leverandører og partnere følger etiske standarder som samsvarer med Store Norskes leveregler og etiske retningslinjer.

Store Norske er som statlig eid kategori 2-bedrift med sektorpolitiske mål, et virkemiddel for å bidra til å oppnå statens svalbardpolitiske målsetninger. Selskapet er dermed også en viktig aktør i det lokale samfunnet. Vår virksomhet har konsekvenser som på ulike måter berører både miljø og samfunn. Som ansatt må vi være bevisst på hvordan vi bruker samfunnets ressurser. Vi skal derfor aktivt søke etter og tilegne oss tilstrekkelig informasjon om miljø- og samfunnsmessige konsekvenser der dette er relevant, og foreta nødvendige tiltak for å begrense negative konsekvenser der dette er praktisk mulig.

Store Norske søker å utvikle en bedriftskultur som fostrer kompetente og engasjerte medarbeidere. Hver enkelt medarbeider har et ansvar for kontinuerlig å utvikle sin faglige kompetanse og bidra til en felles kompetansekultur ved å utveksle erfaringer og kunnskap, og ved å motivere sine kollegaer. Store Norske har ansvar for å legge til rette for dette.

Varighet er et sterkt kulturelement i Store Norske. Selskapets historie som en hjørnesteinsbedrift på Svalbard er preget av utholdenhet og store satsinger, utført med kompetent ansvarlighet og engasjement. Store Norske har i over 100 år bidratt til norsk tilstedeværelse på Svalbard. Kjerneverdiene ansvar, lagånd og tilhørighet skal prege vår innsats.

Lojalitet

Store Norske forventer at hver medarbeider utøver sin rolle i overensstemmelse med selskapets mål, styrings-, og forretningsprinsipper. Vi skal gjøre oss kjent med disse og sørge for at de etterleves i vårt daglige virke. Vi skal opplyse til nærmeste overordnede om eventuelle forhold som kan svekke vår evne til å være, eller oppfattes som, lojal. Alle avvik skal rapporteres i Store Norskes avvikshåndteringssystem.

Interessekonflikt

Hver enkelt plikter å unngå at personlige interesser står i veien for å ta objektive avgjørelser i forbindelse med arbeidsoppgaver.

Dette innebærer at vi ikke kan ha interesser i andre firmaer, dersom disse interessene kan tenkes å svekke vår lojalitet til Store Norske. Ansatte, eller firmaer som i overveiende grad eies av ansatte, er også utelukket fra å delta i konkurranse om levering av varer og tjenester til Store Norske. Ingen skal ha annet lønnet erverv som griper inn i konsernets arbeidstid eller i vesentlig grad legger beslag på arbeidskraften, med mindre annet er avtalt. Eksterne styreverv for selskapets ansatte skal godkjennes av adm.dir. Ingen skal involvere seg i aktiviteter som kan tenkes å fremme en konkurrent eller forretningsforbindelses interesse på bekostning av Store Norskes interesser.

Varsling - plikt til å si fra og til å søke råd

Den ansatte har rett og plikt til å si ifra om kritikkverdige forhold (brudd på lover, interne regler og etiske normer) på arbeidsplassen. Den ansatte plikter alltid å si ifra om trakassering, diskriminering og feil/mangler som kan medføre fare for liv og helse, samt kriminelle forhold. Arbeidstaker som varsler om lovstridige eller kritikkverdige forhold er beskyttet mot reaksjoner, jf. arbeidsmiljøloven § 2-5.

Varsling om kritikkverdige forhold bør primært gå tjenestevei, eventuelt via tillitsmannsapparat eller vernetjeneste. Det er også åpnet for at det kan varsles direkte til et styremedlem. Kontaktinformasjon ligger på www.snsk.varsling.no Varsling kan også skje til tilsynsmyndigheter som for eksempel Arbeidstilsynet eller andre offentlige myndigheter.

Også eksterne kan varsle om kritikkverdige forhold via www.snsk.varsling.no, eller offentlige tilsynsorgan.

Tillit - Habilitet

Som ansatt i Store Norske skal vi sikre at vi ikke kommer i et avhengighetsforhold til kunder, leverandører, myndigheter, meglere eller andre interessenter som medfører at vi ikke kan ta beslutninger eller utføre arbeidet på uavhengig grunnlag. Dersom vi kan oppfattes som inhabile i en situasjon, skal vi informere nærmeste overordnede og sikre at det ikke blir reist spørsmål om egen eller Store Norskes habilitet.

Gaver og andre fordeler

Det er ikke anledning til personlig å motta gaver som har en verdi over kr. 500. Dersom vi opplever å bli tilbudt gaver av ikke ubetydelig verdi eller gaver som kan gi inntrykk av å svekke vår integritet, fra forretningsforbindelser, er det plikt til å rapportere dette til nærmeste overordnede. Får man gaver av mer betydelig verdi, skal man rådføre seg med nærmeste overordnede om en eventuell retur på en måte som ikke virker støtende på en velmenende giver.

Ingen kan i eget eller nærmeste families navn motta eller oppta lån, garantistillelser eller lignende indirekte kredittgivning fra Store Norskes leverandører, kunder eller meglere, som blir tilbudt i kraft av at man er ansatt i Store Norske. Rabatter ved kjøp skal bare aksepteres dersom dette er et ledd i en ordning som gjelder generelt for en større enhet, eventuelt alle i Store Norske.

Ingen kan på vegne av Store Norske gi bidrag og gaver til politiske partier, organisasjoner eller andre grupperinger eller særinteresser. Unntaket er sponsing og veldedige bidrag på vegne av Store Norske, dette er tillatt dersom det ikke er i konflikt med Store Norskes null-toleranse for korrupsjon

Forretningsomgang og sosialt samvær

Deltagelse på arrangementer og reiser betalt av andre og arrangementer organisert av Store Norske skal vurderes etter faglig innhold og forretningsrelevans og godkjennes i forkant av nærmeste overordnede. Som hovedregel skal reise/deltagelse betales av Store Norske. Utgifter skal godkjennes av høyest rangerte leder som er tilstede og belastes dennes kostnadssted med mindre formålet med arrangementet er knyttet til annen enhet eller et konkret prosjekt.

Seksuelle tjenester

Store Norske har nulltoleranse for kjøp av seksuelle tjenester i forbindelse med jobbrelaterte aktiviteter. Store Norske tar også avstand fra sexhandel og aktiviteter som kan oppfattes å være sex-relatert, og tar på denne måten ansvar for å forebygge at mennesker krenkes som ofre for menneskehandel til seksuelle formål.

Nærstående parter

I størst mulig utstrekning skal det unngås at ektefeller, personer i fast bofellesskap eller familiemedlemmer i direkte oppad- eller nedadstigende linje arbeider innen samme enhet. De skal ikke inneha stillinger hvor den ene er den andres nærmeste overordnede. Heller ikke kan personer i slektskapsforhold, som beskrevet over, underskrive avtaler eller andre dokumenter som forplikter Store Norske i fellesskap. Hver enkelt er forpliktet til å underrette sin nærmeste overordnede om dette skulle være tilfelle.

Som hovedregel skal vi velge andre leverandører enn venner og familie ved kjøp av varer og tjenester. Ved kjøp fra nærstående parter skal vi utvise stor varsomhet og alltid involvere økonomiavdelingen og nærmeste leder.

Korrupsjon

Det er i alle sammenhenger forbudt å bestikke, eller motta bestikkelser eller urimelige gaver fra, kunder, leverandører, myndigheter eller andre interessenter. Skulle vi bli tilbudt noe som kan oppfattes som en bestikkelse, skal det umiddelbart rapporteres til nærmeste overordnede.

Det er heller ikke tillatt å bruke konsulenter, agenter eller andre mellommenn til å kanalisere betaling til noen av de nevnte interessenter. Mistanke om korrupsjon vil bli politianmeldt.

Forretningsskikk

Store Norske forventer at alle medarbeiderne etterlever de strengeste krav når det gjelder etikk og integritet, og at vi i all vår virksomhet utøver god forretningsskikk. Brudd på disse forventningene kan få betydelige konsekvenser for bedriften i form av økonomiske tap og tapt tillit, og det påhviler hver enkelt å la hensynet til bedriften være styrende for de valg som foretas.

Data-/IT-utstyr

Av sikkerhetsmessige årsaker skal ansatte ikke i urimelig grad benytte selskapets data-/IT-utstyr og annet materiell eid av Store Norske til private formål eller til formål som ikke er relatert til arbeidet for selskapet. Enhver form for bruk av Store Norskes data-/IT-utstyr i tilknytning til nedlasting, lagring eller formidling av ulovlige eller støtende data er uakseptabelt.

Åpenhet - Taushetsplikt

Alle har taushetsplikt med hensyn til hva vi i stillingens medfør får kjennskap til om Store Norske, våre forretningsforbindelser eller andre interessenters forhold, som vi forstår eller burde forstå er av en slik karakter at det ikke vedkommer utenforstående.

Taushetsplikten gjelder ikke bare utad, men også overfor andre medarbeidere for hvem forholdet anses uvedkommende, for eksempel i saker relatert til anskaffelser eller med personalmessig karakter.

Alle plikter å utøve generell diskresjon ved oppbevaring og formidling av informasjon om konsernets indre anliggender, ved at denne informasjonen ikke blir diskutert under slike forhold at det kan overhøres av uvedkommende, og at man sikrer at taushetsbelagt informasjon ikke er tilgjengelig for uvedkommende.

Taushetsplikten fortsetter etter at ansettelsesforholdet til Store Norske er avsluttet.

Opptreden på vegne av selskapet

I alle sammenhenger der vi utad representerer selskapet, skal vi legge vekt på å representere Store Norske på en verdig måte som inngir tillit til Store Norske og oss selv.

Henvendelser fra massemedia som handler om konsernet eller berører policy-spørsmål skal besvares av administrerende direktør. Ledere med ansvar på et strategisk nivå (ledergruppen) kan besvare henvendelser innenfor eget ansvarsområde, eller delegere videre til spesifikke medarbeidere.

Alle uttalelser til massemedier om Store Norske gis av medarbeidere som er særskilt utpekt til å uttale seg på Store Norskes vegne. Andre medarbeidere skal henvise massemedier til administrerende direktør som har informasjonsansvaret. Tillitsvalgte uttaler seg i kraft av sin funksjon som representanter for de ansatte.

Åpenhet, ærlighet og etterrettelighet

Vi plikter å tilstrebe en ærlig og åpen dialog med kollegaer og andre interessenter. En slik åpenhet skal imidlertid ikke være i konflikt med selskapets regler for taushetsbelagt informasjon.

Respekt for individet og likebehandling

Store Norske skal stå for like arbeidsmuligheter og rettferdig behandling av alle ansatte. Store Norske skal legge til rette for likebehandling og skal kun legge saklige kriterier til grunn ved personalrelaterte beslutninger som for eksempel ansettelser, opplæring, godtgjørelse og forfremmelse.

Ingen medarbeidere skal diskriminere kolleger, samarbeidspartnere, kunder, leverandører eller andre interessenter på grunnlag av religion, kjønn, seksuell legning, alder, nasjonalitet, befolkningsgruppe, sivilstand, funksjonshemming eller andre forhold som noen med rette kan oppfatte som krenkende selv om dette ikke er i strid med loven. Direkte eller indirekte negativ diskriminering skal ikke finne sted, og SNSK tolererer ikke adferd som kan oppfattes som nedverdigende

HMS, Ytre Miljø og Bærekraft

Store Norske har høye ambisjoner innen HMS, Ytre Miljø og Bærekraft. Derfor skal vi verken direkte eller indirekte, medvirke til personskader, miljøskade eller andre handlinger som kan oppfattes som uetiske eller til skade for klima og miljø. Vi stiller derfor strenge krav til våre ansatte, leverandører og forretningsforbindelser.

Konsekvens ved brudd på Etiske retningslinjer

Brudd på de etiske retningslinjene vil kunne medføre interne disiplinærtiltak og kan få betydning for vedkommende ansettelses- eller tilknytningsforhold. Et samarbeid med innleid personell eller konsulenter vil normalt avsluttes umiddelbart dersom de etiske retningslinjene ikke etterleves.

Sist revidert og godkjent av styret 21.06.24