Organisasjon

Åpenhetsloven

Til toppen

Store Norske skal være en trygg og seriøs arbeidsgiver og innkjøper, og blant annet kontrollere at leverandører har arbeidsvilkår i henhold til tariffavtale. Åpenhetsloven er en viktig bærebjelke i arbeidet med å sikre allmennheten innsyn i hvordan organisasjoner og selskaper opererer. Loven fremmer transparens og tillit. Aktsomhetsvurderinger er en systematisk tilnærming til å identifisere, forhindre, og redusere potensiell skade på menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, miljø, og anti-korrupsjon. Disse vurderingene er en integrert del av OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, og følger en definert struktur og rekkefølge på seks trinn.

Hvordan jobber Store Norske med de seks trinnene?

1. Forankring i virksomhetens retningslinjer: Adm. Dir. er ansvarlig for at arbeidet med bærekraft utføres i virksomhetene, gjennom hensiktsmessig organisering for å sikre at bærekraft integreres i selskapenes strategi og aktiviteter. Leder for HMS og Bærekraft har ansvar for innhold i selskapets styrende dokumenter, rådgivning, gjennomføring og rapportering av aktsomhetsvurderinger i konsernets virksomheter. Virksomhetslederne i konsernets virksomheter har ansvar for etterlevelse og oppfølging. Arbeidet med ansvarlig virksomhet er forankret i selskapets etiske retningslinjer og selskapets ESG-policy.

2. Kartlegge og vurdere risiko: Store Norske har gjennomgått virksomhetenes aktiviteter og leverandører for å avdekke risiko. Våre største innkjøp har den senere tid vært av entreprenørtjenester knyttet til miljøprosjektet i Svea og gjennomføring av bygg- og anleggstjenester. Svalbard er ikke omfattet av allmenngjøringsloven, og det medfører at det er fare for at tjenesteleverandører utnytter sine ansatte. Store Norske har derfor prioritert dette området høyt. Selskapets risikovurdering skal oppdateres, og det vil deretter bli vurder flere anskaffelseskategorier.

3. Iverksette egnede tiltak: Store Norske har de senere årene vektlagt vår rolle som foregangsbedrift for et ansvarlig næringsliv på Svalbard. Vi arbeider på følgende måte for å sikre en ansvarlig og bærekraftig leverandørkjede:

a. Under innkjøp av tjenester krever vi at ansatte skal ha minst tilsvarende vilkår som i allmenngjort tariff for aktuell virksomhet. Store Norske stiller krav til at leverandører og partnere følger etiske standarder som samsvarer med Store Norskes leveregler og etiske retningslinjer.

b. Under utførelse av kontrakt kontrolleres alle leverandører mot kravet i kontrakten. Dette gjøres gjennom en strukturert gjennomgang av lønns og arbeidsvilkår.

c. Dersom det avdekkes brudd på lover, regler eller etiske retningslinjer, skal leverandører rette opp i forholdet innen en viss tidsfrist. Dersom leverandører ikke vil etterkomme våre krav, avsluttes kontraktsforholdet.

d. Selskapet har kjøpt inn dataverktøy for å hente inn data fra produktleverandører.

4. Forbedringstiltak og oppfølging: Dersom vi under gjennomgang av leverandørkjeden oppdager avvik, følges dette opp av virksomhetsleder/prosjektleder slik at forholdene kan rettes opp i. Vi har ikke avdekket avvik hittil i 2023. Avvik vil rapporters i selskapets årsrapport under bærekraft.

5. Kommunisere med berørte interessenter og rettighetshavere: Store Norske mottar henvendelser fra presse/media og kunder om arbeidet med bærekraft. Vi besvarer henvendelser fortløpende og redegjør for arbeidet i selskapets årsrapport under bærekraft.

6. Samarbeide om gjenoppretting og erstatning: Store Norske følger opp kontrakter i henhold til beskrivelsen i 3c. Vi har per i dag ingen slike saker som krever oppfølging.

Selskapets etiske retningslinjer revideres årlig, og signeres av ansatte. Retningslinjene finnes her. For mer informasjon om selskapets arbeid med bærekraft kan du lese selskapets årsrapport som publiseres her