Varsling

Om varslingstjenesten

Formålet med en varslingsrutine er å gi trygge rammer for varsling. Varsling er en lovfestet rett etter AML kapittel 2A § 1 - 7 for alle ansatte i en bedrift og gjelder alle kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Kritikkverdige forhold kan være brudd på lover, interne regler eller etiske normer på arbeidsplassen.

Bedriften ønsker at det skal være en lav terskel for å rapportere om slike forhold, men det skal samtidig tas hensyn til at arbeidsgiver, arbeidsmiljø og kolleger ikke rammes i unødvendig grad.

Loven gir også arbeidstakere som varsler vern mot gjengjeldelse og pålegger også arbeidsgiver å tilrettelegge for varsling på en hensiktsmessig måte.

I tillegg er varslingskanalen tilgjengelig for utenforstående f.eks. knyttet til korrupsjonsmistanker eller andre kritikkverdige forhold.

Hva kan varsles

All uønsket adferd kan rapporteres gjennom selskapets varslingskanal. Eksempler på slik adferd kan være:

  • Straffbare forhold

  • Brudd på lovregulerte forpliktelser

  • Brudd på bedriftens interne retningslinjer

  • Brudd på etiske standarder som har bred oppslutning i samfunnet

Ansatte oppfordres alltid til å bruke tjenesteveien for å rapportere kritikkverdige forhold. I enkelte tilfeller kan det være at man har forsøkt dette uten å lykkes slik at man anser det som nødvendig å forsøke andre kanaler. Det kan da være hensiktsmessig å benytte varslingskanalen for slike henvendelser.

Slik varsler du

Dina Aune, som er leder av revisjonskomiteen i Store Norske, vil være mottaker av forhold som varsles.

Det er 3 ulike måter å varsle på:

  1. Epost: send en epost til varsling@snsk.no som kun vil være tilgjengelig for revisjonskomiteens leder.

  2. Telefon: 928 00 154

  3. Brev: Dina Aune, Elverlivegen 39, 7519 Elvarli

Anonymitet er viktig i varslingssaker og dersom en varsler ønsker å være anonym kan han eller hun velge å varsle på en måte som imøtekommer dette. I slike tilfeller anbefales det at varslingen skjer per post. I tilfeller hvor anonymitet er mindre viktig kan varslingen skje per epost eller telefon. Alle henvendelser vil bli tatt alvorlig og få en konfidensiell behandling.

Hvordan behandles varslinger

Når en varsling mottas vil mottaker lage en kort oppsummering av saken og legge dette frem for de øvrige medlemmene av revisjonskomiteen. Revisjonskomiteen vil på bakgrunn av dette avgjøre videre prosess i saken. Dersom saken krever videre oppfølging skal det settes sammen en gruppe som skal foreta en granskning av saken. Medlemmene av gruppen skal være uavhengig og ikke ha noen direkte relasjoner til den eller de som er involvert i saken. Både revisjonskomiteen og gruppen som foretar granskningen står fritt til å engasjere ekstern ekspertise dersom de finner det nødvendig. En rapport fra denne granskningen skal legges frem for styret i selskapet som vil beslutte nødvendige tiltak.

Alle som ikke varsler anonymt vil innen rimelig tid få tilbakemelding om hvordan saken har blitt undersøkt og hva som ble utfallet