Organisasjon

Nytt formål og ny strategi

Til toppen

Statens formål med eierskapet i Store Norske endret seg i 2016. Nå er formålet å bidra til å oppnå sektorpolitiske målsettinger på en mest mulig kostnadseffektiv måte. Selskapet skal altså fortsatt drives forretningsmessig og effektivt, men svalbardpolitiske målsettinger er førende for selskapet strategi, målsettinger og prioriteringer

Med dette som bakgrunn har Store Norske ny strategi for virksomheten. Der legger vi til grunn at Store Norske skal være en betydelig bidragsyter for helårlige norske arbeidsplasser på Svalbard også de neste 100 årene.

Store Norskes formål

Store Norske skal bidra til at Statens mål for Svalbard nås mest mulig effektivt. Store Norske vil i hovedsak bidra mot målet om å «opprettholde norske samfunn på Svalbard» og skal bidra til dette innenfor rammen av de fire andre målene:

  • En konsekvent og fast håndheving av suvereniteten
  • Korrekt overholdelse av Svalbardtraktaten og kontroll med at traktaten blir etterlevd.
  • Bevaring av ro og stabilitet i området
  • Bevaring av områdets særegne villmarksnatur
  • Opprettholdelse av norske samfunn på øygruppen

Store Norskes roller

Store Norske er en sentral aktør på Svalbard og selskapets aktiviteter har derfor en betydelig innvirkning på Svalbardsamfunnet.

I form av vår størrelse, aktiviteter og eierskap skal vi sørge for å utøve følgende roller i vårt arbeid med å etterleve formålet:

Ansvarsbevisst arbeidsgiver

Sørge for stabile, attraktive, lønnsomme og helårlige norske arbeidsplasser, og være en foregangsbedrift for gode arbeidsvilkår på Svalbard.

Eier og utvikler av bolig- og næringseiendom

Utøve virksomheten innen bolig- og næringseiendom på en måte som bidrar til å oppnå Statens målsettinger på Svalbard.

Kulturbærer

Bidra til å videreføre kulturen på Svalbard gjennom å ta vare på historiske gjenstander og lokasjoner, og ved å videreformidle kunnskapen om den norske aktiviteten i Arktis og på Svalbard.

Verdiskapende aktør

Bidra til verdiskaping på Svalbard og være en aktiv tilrettelegger og deltager i ny, lokal næringsutvikling.

Bidragsyter til en velfungerende næringsstruktur

Bidra til en velfungerende næringsstruktur i Longyearbyen og på Svalbard gjennom å skape et variert næringsliv, rette opp ubalanser i markedet og sørge for å opprettholde nødvendige funksjoner.