Miljøprosjektet

Etter nesten 100 års kullproduksjon er gruvesamfunnet i Svea tilbakeført til naturen. Vi har fjernet bygg og infrastruktur, deriblant veier, tankanlegg, kraftstasjon og en flyplass. Nå fremstår isbreene og fjellsidene mest mulig upåvirket.

Beslutningen er tatt

Til toppen

Etter at beslutningen om avvikling av gruvedrift i Svea og Lunckefjell var tatt i Statsbudsjettet for 2017/2018 igangsatte Store Norske planarbeidet for prosjektets første fase, opprydning av Lunckefjellgruva og området rundt.

Arbeidet med "Avslutningplanen" ble delt inn i tre faser for at man på best mulig måte skulle opprettholde fremdriften i planarbeidet og ha en differensiert oppstart på de ulike fasene. Planen er utarbeidet i nært samarbeid med Sysselmannen som har vært koordinerende myndighet. Sysselmannen godkjenner også det ferdigstilte opprydningsarbeidet, og for å opprettholde fremdriften har dette også skjedd fortløpende.

Avslutningplanen for Lunckefjell er betydelig enklere enn for Svea, da driftstillatelsen for Lunckefjell hadde klare føringer for tilbakeføring etter endt drift. Planen for Lunckefjell ble ferdigstilt på våren, og godkjent av Sysselmannen våren/sommeren 2018.

Flyfoto Lunckefjell og veien over Marthabreen
Flyfoto av daganlegget ved Lunckefjell og veien over Marthabreen

Ansatte i Store Norske startet høsten 2018 med å rydde Lunckefjellgruva for alt av maskiner, utstyr og infrastruktur, mens sikringsboltene står igjen. Dette arbeidet ble ferdigstilt 1. mars 2019.

Lunckefjellgruva stenges
Gruvebusen og prosjektledelsen. Foto Roger Manndal
Skiltet tas ned på Lunckefjell
Lunckefjellgruva stenges, og Kjell Engesvoll tar skiltet ned. Foto Roger Manndal

Umiddelbart etter at gruva var ryddet startet Hæhre entreprenør med demontering og fjerning av bygg, og veier og annen infrastruktur i området mellom Skollfjell og Lunckefjell. Se filmen: Da Stackeren falt.

Entreprenøren etablerte vintervei mellom Longyearbyen og Lunckefjell for transport av maskiner og utstyr. Sysselmannen ga tillatelse til hjulkjøring av dumpere, og transporten gikk stort sett uten problemer.

Transport i Reindalen.
Transport av dumper over Reindalen 23. februar 2019. Foto Gudmund Løvli

I mars og april demonterte Hæhre bygg i tillegg til masseflytting i henhold til fremdriftsplan. Verkstedbygget i Lunckefjell ble demontert og fraktet til Longyearbyen for gjenbruk.

Store Norske
Demontering av verkstedbygget i Lunckefjell. Foto Store Norske.

Masseflyttingen i Lunckefjell ble litt forsinket og dette skyldes mer tele i massene en forutsatt. Fjerning av portalrør, C-Stol og bygg på Lunckefjell er ferdigstilt og foran plan. Entreprenøren henter masser fra veien og legger disse tilbake i fjellskjæringa.

Lunckfjell juni 2019
Lunckefjell 11 juni 2019. Foto Gudmund Løvli

28. august 2019 var det befaring med Sysselmannen, og tilbakemeldingene på arbeidet som er gjort er meget gode. Masseflyttingen går stort sett i henhold til plan, på dette tidspunktet gjenstår ca 40% av masseflyttingen.

Det meste av arbeidet «i dagen» ble ferdigstilt høsten 2019 med blant annet stengning av Skollfjell 15. oktober 2019. Med denne stengingen ble adkomsten gjennom Svea Nord gruva blokkert, og entreprenøren måtte benytte seg av vinterveg over breen fra Svea Nord til Marthabreen.

Vintervei fra Lunckefjell til SVea Nord. Store Norske
Vintervei fra Lunckefjell til Svea Nord høsten 2019. Foto Store Norske

Entreprenøren startet i august opp igjen på Lunckefjell, som planlagt. Det ble utført finpuss av breoverflaten langs veitraseen mellom Lunckefjell og Skollfjell. I tillegg ble det utført terrengarrondering av fyllingsfot både på på Skollfjell og Lunckefjell.

Veitrase over Marthabreen
Finrensk av veitrase over Marthabreen. Foto Ove Haugen, Store Norske
Bilde tatt i august 2020. Viser veien inn mot Lunckefjell. Det grå
Bilde tatt i august 2020. Viser veien inn mot Lunckefjell. Det grå "feltet" midt i bildet, er tilførte masser der gruveåpningen var.

Underveis i prosjektets Fase 1, har det vært gjennomført en rekke befaringer med Sysselmannen og andre faginstanser, som for eksempel Norsk Institutt for Naturforskning. Disse befaringene har vært svært viktig for kalibrering av sluttresultatet.

Skollfjell, her ble tilbakefyllingen av masser ferdigstilt høsten 2019. Her har allerede de naturlige prosessene tatt over. Foto Ove Haugen, Store Norske
Skollfjell, her ble tilbakefyllingen av masser ferdigstilt høsten 2019. Her har allerede de naturlige prosessene tatt over. Foto Ove Haugen, Store Norske

Arbeidet med opprydning av Fase 1 Lunckefjell ble ferdigstilt høsten 2020, og om lag 700.000 m3 stein og is flyttet, 3,2 km vei fjernet og 4000 m2 med bygg er demontert og fjernet.

– Arbeidet har foregått i et ekstremt miljø. Uten gode forberedelser og kontroll kunne det medført fare for ulykker og alvorlige hendelser. HMS har vært en rød tråd i prosjektet – fra planfase til avslutning. I utførelsesfasen har vi fulgt opp entreprenøren daglig, både under forberedelser og i felt. Når vi nå setter sluttstrek for denne fasen uten alvorlige hendelser, er vi svært godt fornøyde.

11. september ble det gjennomført sluttbefaring med Sysselmannen – uten mangler!

Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell er et ambisiøst miljøprosjekt, der gruvesamfunnet i Svea tilbakeføres til naturen etter nesten hundre års kullproduksjon. Når vi forlater området skal isbreene og fjellsidene fremstå mest mulig upåvirket. I august var næringsminister Iselin Nybø på besøk og uttalte at prosjektet var imponerende.

Økonomisk har Fase 1 gått bedre enn først antatt. Den opprinnelige bevilgningen i 2019 for gjennomføring av Fase 1 var på 624 millioner kr mens det totalt er brukt rundt 150 millioner mindre enn dette. I tillegg er 60 millioner kr omdisponert på andre faser i prosjektet, som ny leir på Kapp Amsterdam og rydding av Svea Nord gruva.

Store Norske er svært fornøyd med jobben Hæhre har gjort på Lunckefjell - Fase 1.

Lunckefjell og Marthabreen
Bildet er tatt fra Sveaflyet og viser det ferdige resultatet for Lunckefjell og Marthabreen. Foto Kjell Engesvold

Lunckefjell før og nå

Opprydningen av Lunckefjell er gjennomført i tråd med driftstillatelsen og målene i avslutningsplanen. Både gruvene og det øvrige tiltaksområdet er ryddet på en slik måte at det ikke utgjør eller vil kunne utgjøre en uakseptabel fremtidig miljørisiko. Gjenopprettingen er utført slik at området igjen fremstår som villmarkspreget, og det er lagt til rette for at naturlige prosesser kan virke. Måloppnåelsen er vurdert opp mot tilgjengelig fotodokumentasjon av det den uberørte «før-situasjonen», og området er, så langt det er mulig, tilbakeført til sitt opprinnelige utseende. Fjellmasser og tilførte masser er relokert og arrondert slik at både breoverflater og fjellsider i all vesentlighet fremstår som upåvirket. Det er fortsatt mulig å se hvor enkelte inngrep er gjort, men under sluttbefaringen var det bred faglig enighet om at naturlige prosesser vil viske ut disse gjenværende sporene.

Lunckefjell før oppstart, og etter tilbakelevering av områdene
Bilde oppe til høyre viser Lunckefjell etter utbyggingen, og bilde til venstre viser veien over Marthabreen. Bilde under viser området etter ferdigstillelse og tilbakelevering. Foto Store Norske, vinteren 2021