Miljøprosjektet

Etter nesten 100 års kullproduksjon er gruvesamfunnet i Svea tilbakeført til naturen. Vi har fjernet bygg og infrastruktur, deriblant veier, tankanlegg, kraftstasjon og en flyplass. Nå fremstår isbreene og fjellsidene mest mulig upåvirket.

Siste båt

Til toppen

Planområdet for Svea Fase 2B består av områdene fra Stackern ved inngangen til Svea Nord gruva, oppredningsverket, Svea sentrum med Sjøområdet, Isdammen og Kapp Amsterdam.

Svea
Deler av planområdet for Fase 2B, fra Isdammen til Stackeren i Svea Nord

Avslutningsplanen for Svea Fase 2B er svært omfattende. Planen som beskriver hva som skal gjøres i alle de ulike områdene i planområdet ble oversendt Sysselmannen på Svalbard 1.mars 2020. Etter mottatt tilbakemelding, 1.juni 2020, forventes bevilgningen for gjennomføring av Svea Fase 2B tildelt gjennom Statsbudsjettet for 2020/2021. Les kortversjonen av Avslutningsplanen for utfyllende informasjon

Avslutningsplanen omhandler i stor grad tre hovedtemaer: landskap, miljø og kulturminner.

I Svea er det svært mange spor fra bergverksvirksomheten helt tilbake til 1910. Svalbardmiljøloven definerer at alt som er eldre enn 1946 er fredede kulturminner. For å sikre god dokumentasjon av disse ble det gjennomført en større registrering av disse sommeren 2019. Denne registreringen ble gjennomført av Sysselmannen på Svalbard i samarbeid med Svalbard Museum, i denne rapporten kan du lese mer om registreringen.

Kulturminne Browning lastekran - foto Store Norske
Kulturminne i Svea: Browning lastekran fra 1918

I tillegg til de frede kulturminnene er det besluttet at Provianten/Gamle Hundegården skal stå igjen. Dette bygget står på ett fundament som er fra før 1946 og det er derfor naturlig at også dette bygget skal stå igjen, selv om bygget i seg selv er fra etter 1946.

Landskapet i Svea er preges av moreneavsettninger men har også innslag av større og mindre elvevifter. Ett av hovedprinsippene i avslutningsarbeidet er at man skal legge til rette for at de naturlige prosessene igjen kan overta landskapet. På grunn av det er gjort til dels store inngrep i driftsperioden vil landskapet også etter oppryddingsarbeidet inneholde elementer som bærer preg av tidligere terrenginngrep som for eksempel veier, flyplass og tipper. Disse elementene vil med tiden bli overtatt av naturen selv slik at terrenget vil kunne få ett naturlig utseende.

Det forekommer enkelte forurensninger i grunnen etter mer enn 100 års bergverksvirksomhet i Svea. Disse forurensningene skal gjennom avslutningsarbeidet fjernes eller sikres. Ved endt avvikling skal det ikke forekomme forurensninger som utgjør en uakseptabel miljørisiko.

Gjennom disse tre hovedtemaene beskrives tiltakene knyttet til fjerning av bygg og annen infrastruktur. Herunder blant annet flyplass, veier, kraftverk, tankanlegg samt kaianleggene på Kapp Amsterdam.

Det er foreslått fra prosjektet om å dele Svea Fase 2B inn i to ulike entrepriser, en riveentreprise og en masseflyttingentreprise. Det planlegges med at det fysiske arbeidet med Svea Fase 2B starter medio Q1 2021 med rivning av bygg og installasjoner. Videre planlegges det med oppstart av masseflyttingsentreprisen i løpet av Q1 2022. Majoriteten av arbeidet skal i henhold til planen være ferdigstilt i løpet av 2022, mens det vil stå igjen noe mindre arbeider, som siste finpuss og fjerning av midlertidig leir på Kapp Amsterdam, i 2023.

Svea sentrum
Svea sentrum. Foto webkamera

Det ble gjennomført en grundig anbudsprosess hvor 3 entreprenører leverte tilbud. Store Norske tildelte kontrakten til AF Decom AS i desember, med kontraktsignering i januar 2021. Planlagt oppstart av riveentreprisen er mars 2021, men ferdigstillelse i desember samme år. Det pågår kontinuerlig arbeider med egne ansatte til rydding og tømming av bygg for løsøre og tekniske installasjoner. Du kan følge med arbeidene i Svea via våre webkamera ved tidligere flyplassen og Kapp Amsterdam.

I Q1 2021 starer utarbeidelse av konkurransegrunnlaget for siste del av Fase 2B som omhandler terrengarbeider i Svea, fjerning av flyplass, godskai og midlertidig leir på Kapp Amsterdam. Konkurransen lyses ut i løpet av sommeren 2021, med planlagt signering senhøsten 2021. I forkant av denne entreprisen vil Store Norske med egne ansatte klargjøre områdene for entreprenør.

Kontorriggen ferdig strippet
Kontorriggen strippet og klar for transport til rivefabrikk

I mars 2021 var AF Decom på plass i Svea med mannskap og riveutstyr. På grunn av klimatiske forhold startet de med trehusbebyggelsen i sentrum, og for å unngå flygeavfall ble det etablert en rivefabrikk i det gamle oppredningsverket. Prosjektet stiller høye krav til sorteringsgrad på riveavfall, og for å oppnå dette ble byggene strippet innvendig for belegg, kabler, radiatorer og annet løsøre, og vinduer og dører ble tatt ut. De strippede modulene ble fraktet til rivefabrikken for videre demontering og kverning.

Entreprenørenes opplegg produserer flis av trevirke som kommer fra trehusbebyggelsen, noe som gir mulighet for å oppnå pluss-verdi på treflis, som eksempelvis kan benyttes i biovarmeanlegg. Den kvernede bygningsmassen pakkes i rundballer for å unngå flygeavfall, bedrer komprimering, enkel og trygg håndtering ved lasting i båt, for forsendelse til mottak.

Kvernet trevirke fra Svea sentrum
Kvernet trevirke i rivefabrikken, klar for å bli pakket som rundballer.

I mai 2021 er det meste av trehusbebyggelsen i Svea fjernet, du kan se de store forandringene på vårt webkamera https://sveatower.roundshot.co... hvor du også kan finne bilder fra september 2020 og til i dag.

Siste fase av Miljøprosjektet Svea og Lunckefjell er i gang

I mars 2022 etablerte Hæhre Arctic vintervei til Svea, og startet inntransport av maskiner og utstyr. I april var de godt i gang med terrengarrondering og lukking av åpningen av transporttunellen til Svea Nord gruva. På bildet ser du Hæhre i full gang med å legge tilbake masser i påhugget. Til dette går det med ca 50 000 m3

Tunellåpningen transporttunellen til Svea Nord


I mai er arbeidet med fjerning av veier og infrastruktur godt i gang. På bildet er Hæhre godt i gang med å fjerne veier i sentrum av Svea.

Fjerning av veier i Svea sentrum


På bildet ser man at all bebyggelsen, bortsett fra de fredede byggene som oppgraderes og stå igjen, er fjernet. 1. august stenger flyplassen og deretter tar arbeidet med å fjerne flystripen og tilbakeføre terrenget til mest mulig naturlig tilstand. De siste byggene i verkstedsområdet og tankanlegget, samt leir på Kapp Amsterdam fjernes i løpet av høsten 2022.

Svea og Kapp Amsterdam sett fra Varden
Svea og Kapp Amsterdam sett fra Varden

1. august 2022 stengte flyplassen i Svea. – Det har vært flystripe i Svea i mange år og regulære flyvinger siden 1995. I dag gikk siste fly inn og ut av Svea, så dette er en historisk begivenhet. Nå skal flyplassen fjernes og fremover vil vi måtte bruke båter både til transport og overnatting.

Siste flygning til Svea
Siste fly til Svea. Pilotene Tom-Are Stølsdokken, Lisbeth Smistad og basekoordinator Silje Våtvik.

Fra 1 august og ut sesonger skal det benyttes båter til transport og innkvartering. De ansatte skal gå i turnus på 14/14 og transporteres mellom Longyearbyen og Svea med båtene Edda Sun og Edda Ferd fra Østensjø rederi.

Edda Sun og Edda Ferd på plass i Svea.
Edda Sun og Edda Ferd på plass i Svea. Nå flytter mannskapet over på båtene og leiren til venstre i bakgrunnen rives

22. november gikk siste båten det gamle gruvesamfunnet. Dette er en viktig milepæl i prosjektet, årets siste båt betyr at arbeidene avsluttes for sesongen, og det er ekstra spesielt for Store Norske ettersom dette er det siste av rigger som vi er ansvarlig for. Det meste er nå fraktet ut av Svea. Nå gjenstrå bare neon maskiner biler og brakker som Entreprenøren Hæhre skal bruke i de avsluttende arbeidene i 2023.

Edda Sun går fra kai i Svea for siste gang 21. november 2022
Edda Sun går fra kai i Svea for siste gang 21. november 2022

Riksantikvaren har bestemt at fire fredete bygg skal stå igjen i Svea. I løpet av vinteren skal oppgraderingen av disse ferdigstilles. Byggene skal tas i bruk av UNIS til undervisningsformål. Byggene som skal stå igjen er Vinboden, Saloonen, Hundegården/proviantlageret og trafotårnet. Les mer om kulturminnene i Svea her.

Vinboden.
Vinboden - et av de fredede byggene som står igjen i Svea og skal benyttes av UNIS til undervisningsformål. Foto Store Norske

I mai 2023 starter Hæhre opp med de siste arbeidene. Riving av godskaia, trekking av de siste stolpene og terrengarrondering på Kapp Amsterdam.

Følg med på Miljøprosjektet på våre to webkamera. Du kan også gå tilbake i tid og se hvordan det så ut før.

Svea på Utsikt fra taket av flyplasstårnet: https://weathercam.kystnor.no/svea-tower
Utsikt fra Kapp Amsterdam: https://weathercam.kystnor.no/kapp-amsterdam