Miljøprosjektet

Etter nesten 100 års kullproduksjon er gruvesamfunnet i Svea tilbakeført til naturen. Vi har fjernet bygg og infrastruktur, deriblant veier, tankanlegg, kraftstasjon og en flyplass. Nå fremstår isbreene og fjellsidene mest mulig upåvirket.

Svea Nord er Histore

Til toppen

Planområdet Svea Fase 2A omhandler i sin helhet Svea Nord gruva, med tilhørende infrastruktur som vei i dagen fra stackeren i Svea til gruveinngangen til Svea Nord på Höganesbreen.

Utsnitt av kart fra Avslutningsplanen
Kartutsnitt fra avslutningsplanen som viser området fra stackeren til Svea Nord.

Arbeidet med avslutningplanen for Fase 2A startet våren 2018, og ble ferdigstilt og godkjent av Sysselmannen våren/sommeren 2019, med påfølgende bevilgning til oppstart gjennom Statsbudsjettet for 2019/2020. For opprydningsarbeidet i Svea Fase 2A er det Svalbardmiljøloven som gir premissene for opprydning og tilbakeføring.

Det ble gjennomført en grundig anbudsprosess hvor 4 entreprenører leverte tilbud. Store Norske tildelte kontrakten til Hæhre entreprenør i desember, og kontrakt ble signert 16. januar 2020. Hæhre startet opp arbeidet umiddelbart etter kontraktsignering, de forventer å ferdigstille det meste av arbeidene høsten 2020, med litt "finpuss" sommeren 2021.

Signerer kontrakt for Fase 2A
Stein Hov Skjelle, Hæhre Entreprenør og Jan Morten Ertsaas, adm. dir. Store Norske

Samtidig som planarbeidet pågikk, ryddet ansatte i Store Norske Svea Nord gruva. Dette var et stort og komplisert arbeid som ble gjennomført på i underkant av ett år. Tilbakemeldingen fra myndighetene på opprydningsarbeidet som er utført i gruva er svært bra.

Svea Nord. Foto Store Norske
Svea Nord gruva før oppryddingen startet. Foto Store Norske

De gode tilbakemeldingene kan tilskrives god planlegging og godt gjennomført ryddearbeidet. Det har vært godt samarbeid og god oppfølging, både fra Sysselmannen og Bergmesteren. Se filmen: Siste befaring i Svea Nord.

Sluttbefaring i Svea Nord
Siste befaring med Sysselmannen og Bergmesteren. F.v. Peter Brugmans, DMF og Bergmersteren på Svalbard, Håkon Larsen, Sysselmannen, Gudmund Løvli, Store Norske og Martine Løvold, Prosjektansvarlig hos Sysselmannen

I tillegg til å rydde Svea Nord Gruva skal vi i fase 2A fjerne/sikre forurensning i grunn, fjerne alle bygninger, all infrastruktur og alt avfall. Tilførte masser på plan og veier skal fjernes fra breområdet, slik at en legger til rette for at naturlige prosesser kan virke på landskapet over tid. Landskapet restaureres opp mot naturtilstand.

4. mars 2020 var det markering for den offisielle stengingen av Svea Nord gruva. Her deltok ansatte i selskapet sammen med representanter fra eier og myndigheter. Se filmen: Det er stengt

Dette er en spesiell dag. Det har vært kullproduksjon i Svea siden 1917 og nå markerer vi den endelige slutten. På en dag som dette går våre tanker til alle arbeiderne som har gjort en innsats i dette spesielle samfunnet, og spesielt til de som har mistet livene sine opp gjennom årene, sier Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske Spitsbergen Kulkompani.
Svea Nord Gruva stenges 04.03.20 - Foto Store Norske
Svea Nord gruva stenges offisielt 4. mars 2020. Foto Ove Haugen.

I forbindelse med avvikling av Svea ble det gjennomført en analyse som viste at det ville være formålstjenlig, med tanke på rekkefølge av arbeider i prosjektet, å etablere en ny midlertidig leir på Kapp Amsterdam, som er det siste området som skal ryddes. Leiren ble planlagt våren og sommeren 2019, og første spadestikk ble satt sent i september samme år. Hæhre med underentreprenører har stått for gjennomføring av de fleste fag, med noe egeninnsats fra SNSG. Gjennom vinteren ble det etablert en ny leir på Kapp Amsterdam med kapasitet for 70 personer samtidig, fordelt på egne ansatte, underleverandører og entreprenører.

29. april 2020 flyttet SNSG til ny leir på Kapp Amsterdam. Leiren er selvforsynt med drikkevann og strøm. Når det gjelder telefon-internett så blir dette levert gjennom speilsystemer fra Longyearbyen til Deinboll (fjelltopp over Svea) for så å bli sendt ned til Kapp Amsterdam. Leiren er bygget opp delvis etter samme modell som Svea, med tanke på funksjoner, men i mindre skala. Den har en messerigg med kapasitet på ca. 50 personer, eget vaskeri, garasjeanlegg og beredskapsavdeling. Strøm til leiren produseres som høyspent med to diesel-generatorer på til sammen 2,4 MVA, med en nødstrømsgenerator på 2 MVA. Eksosvarme og kjøleanlegg for kraftstasjonen skal drive et evaporatoranlegg som omdanner sjøvann til ferskvann, med en kapasitet på 20 m3/døgn, produsert drikkevann. Vannet pumpes til en tank som rommer 100 m3 og fordeles derfra til leiren. Etter hvert som diesellagring i Svea skal avvikles må det etableres et eget skalert tankanlegg på Kapp Amsterdam for å forsyne maskiner for entreprenører og generatorer.

Leiren har flere samlingsrom med blant annet opphold for kveldsaktiviteter og trimrom. Det er etablert en garderobe med kapasitet for alle beboere, samt en kontorrigg for prosjektadministrasjon og entreprenører.

Ny leir på Kapp - foto Bjørn Roar Mannsverk
Ny leir på Kapp. Foto Store Norske

12 mai 2020:

Hæhre er i gang med arbeidet på planet på Höganäs og etterhvert som de jobber seg nedover vil de fjerne alle massene på planet og på veien ned til der moreneryggen møter midtmorenen, slik at isbreen blir liggende fri for steinmasser. Inngangen til Svea Nord skal fylles igjen slik at fjellsiden får tilbake sin naturlige form.

2. juni 2020 demonteres Stackeren for Svea Nord ned, og et siste tydelig symbol på gruvedrift i Svea er borte.

Stackeren i Svea Nord plukkes ned
Stackeren i Svea demonteres. Foto Bjørn Roar Mannsverk

I oktober avsluttet Hæhre sine arbeider i Svea, og demobilisert det meste av maskiner og utstyr i november. Det betyr at Miljøprosjektets fase 2A, som omhandler strekningen Svea Nord-gruva til Svea sentrum, er ferdigstilt. Arbeidene har bestått i å fjerne all infrastruktur og tilbakeføring av området. – Totalt er det fjernet om lag 6 km med vei på Høganäsbreen og langs strandkanten. Det er flyttet over 600.000 m3 masser med dumpere. I tillegg er det flyttet betydelige mengder med bulldoser i forbindelse med terrengarrondering på Lundsletta og langs Strandveien. Hæhre har levert før tiden og i henhold til kravene vi har satt. Det er ikke registrert noen alvorlige hendelser eller personskader hos verken entreprenør eller Store Norskes ansatte i denne delen av prosjektet.

Lasting av masseflyttingskjøretøy
Lasting av masseflyttingskjøretøy. Foto Kjell Engesvold, Store Norske

Med ferdigstillelse av Fase 1 Lunckefjell og Fase 2A Svea går prosjektet nå inn i en ny fase (2B) med nye fokusområder på HMS, og prosjektet vil ha flere fellestrekk med tilsvarende anlegg på fastlandet. I foregående faser har vi utført arbeid som transport og masseforflytning på isbre og i sidebratt terreng som har krevd ett spesielt HMS-fokus. I fortsettelsen vil arbeid bli utført i lavlandet og på flatt terreng. Det vil samtidig oppstå nye farer som fall, klem og eksponering av farlige stoffer. Disse nye områdene har fått høyt fokus i planprosessene, og vi har etablert gode rutiner og systemer for ivaretakelse av HMS i gjennomføringsfasen. Det vil være en betydelig større andel manuelt arbeid og dermed større potensiale for skader i og med at man ikke er like beskyttet som i en maskin.

Det tette gode samarbeidet som har vært mellom Store Norske, Sysselmannen, tilknyttede fagkonsulenter og entreprenør har vært svært viktig for de gode resultatene så langt i prosjektet.

Se Hæhres bildegalleri i Svalbardposten.

Svea Nord - før og nå

Det er enighet mellom Store Norske, fagekspertise og Sysselmesteren om at Fase 2A er løst på en tilfredsstillende måte, og kravene som er stilt i avslutningsplanen er imøtekommet. Området er ferdigstilt og tilbakelevert.

Svea Nord - før og nå
Bildet øverst viser daganlegget og gruveåpningen i Svea Nord. Bildet under viser det samme området etter opprydding. Bildet til høyre viser den gjenskapte midtmorenen og ferdigstilt og tilbakelevert område.